top of page

SUB-JUNIOR 
 

Vijayalakshmi Rajasundaram Memorial Tambura Prize 

 Sahana Karthik (age 10)

M Seetha Endowment - Cash Prize 

Hiranmayi S 

Judges' Special Mention

Shriya Satish

      Bhakti Hiranmayi

Keshav Harish

Mahathi S

JUNIOR 

Vijayalakshmi Rajasundaram Memorial Tambura Prize  

Aditi Venkat

M Seetha Endowment - Cash Prize

Sriranjani Balaji

Rakshitha Ramji

Nithyashree V

Abhinav Kandala 

Judges' Special Mention  

Avyukta Dinesh

Anjali Venkatesh

Amulya Yendluri

Dhanyatha Venkatesan

Prahaladh S

Vibha Raghavendra

Sumedha Vijayaganesh

SENIOR

Vijayalakshmi Rajasundaram Memorial Tambura Prize - Snigdha Desiraju

M Seetha Endowment Cash Prize

Bhargavi Vijayaraghavan

 

Judges' Special Mention -

Tharunkumar Dhanasekaran

Namatheerdhala Lakshmi Prasanna

Sriram Ramanathan

bottom of page